Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1125/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh ĐB
UBND tỉnh Điện Biên
Luật
Quyết định
03/11/2017
03/11/2017
Số hiệu Trích yếu