Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1127/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo suối Hồng Lứu thuộc Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2 (2017 – 2020)
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
03/11/2017
03/11/2017
Số hiệu Trích yếu