Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6139/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
13/11/2017
13/11/2017
Số hiệu Trích yếu