Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

27/2017/TT-BTNMT
TT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Thông tư
11/09/2017
01/11/2017
Số hiệu Trích yếu