Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

40/2017/TT-BTNMT
TT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Thông tư
23/10/2017
08/12/2017
Số hiệu Trích yếu