Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

532017/TT-BTNMT
Quy định ngừng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/T-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trường Bộ TN và MT
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Thông tư
04/12/2017
05/12/2017
Số hiệu Trích yếu