Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2555/QĐ-BTNMT
Công bố TTHC mới ban hành được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng QLNN của BỘ TNMT
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Quyết định
20/10/2017
20/10/2017
Số hiệu Trích yếu