Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

261/BC-STNMT
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Báo cáo
27/12/2017
27/12/2017
Số hiệu Trích yếu