Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

34/STNMT-KHTC
Thực hiện nộp Quyết toán ngân sách 2017 để báo cáo số liệu phục vụ kế hoạch Kiểm toán
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
17/01/2018
17/01/2018
Số hiệu Trích yếu