Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

958/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau cổ phần hóa
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
02/03/2018
02/03/2018
Số hiệu Trích yếu