Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

178/STNMT-QLĐĐ
V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/2/2012 của Thủ tướng Chính Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/03/2018
09/03/2018
Số hiệu Trích yếu