Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

02/2018/QĐ-TTg
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chính phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
17/01/2018
18/03/2018
Số hiệu Trích yếu