Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

183/STNMT-TNN
Triển khai thực hiện quy định về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
09/03/2018
09/03/2018
Số hiệu Trích yếu