Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

266/STNMT-KS
V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
10/04/2018
10/04/2018
Số hiệu Trích yếu