Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

37/2017/TT-BTNMT
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước vào nguồn nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Thông tư
06/10/2017
21/11/2017
Số hiệu Trích yếu