Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

287/STNMT-QLĐĐ
Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/04/2018
20/04/2018
Số hiệu Trích yếu