Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

320/STNMT-QLĐĐ
Giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dụng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trên đia bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
03/05/2018
03/05/2018
Số hiệu Trích yếu