Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

93/TTr-STNMT
V/v cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của doanh nghiệp tư nhân Tuấn doanh Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
04/05/2018
04/05/2018
Số hiệu Trích yếu