Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

386/STNMT-KHTC
Về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước tháng 5/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
28/05/2018
28/05/2018
Số hiệu Trích yếu