Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

410/CV-STNMT
V/v Tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư sản xuất than cốc tại bản Pú Tửu, xã Thanh Xương huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
01/06/2018
01/06/2018
Số hiệu Trích yếu