Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

123/BC-STNMT
V/v giải trình ý kiến tham gia dự thảo PA bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
04/06/2018
04/06/2018
Số hiệu Trích yếu