Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

429/STNMT-MT
V/v Tham gia góp ý dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, chi, nộp lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
08/06/2018
08/06/2018
Số hiệu Trích yếu