Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1586/UBND-KTN
v/v phối hợp, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”.
UBND tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
18/06/2018
18/06/2018
Số hiệu Trích yếu