Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3438/BTNMT-PC
V/v rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
29/06/2018
29/06/2018
Số hiệu Trích yếu