Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

161/BC-STNMT
Đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách NN năm 2018 và XD dự toán thu, chi NSNN năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
10/07/2018
10/07/2018
Số hiệu Trích yếu