Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

165/BC-STNMT
Tránh nhiệm quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ thu gom xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Báo cáo
13/07/2018
13/07/2018
Số hiệu Trích yếu