Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

178/TTr-STNMT
V.v thẩm định dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
16/07/2018
16/07/2018
Số hiệu Trích yếu