Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1268/TCQLĐĐ-VP
V/v tăng cường phối hợp sử dụng hòm thư điện tử trong việc gửi báo cáo về công tác quản lý nhà nước về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
18/07/2018
18/07/2018
Số hiệu Trích yếu