Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

632/STNMT-QLĐĐ
V/v bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
10/08/2018
10/08/2018
Số hiệu Trích yếu