Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

729/STNMT-QLĐĐ
V/v tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, TP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
11/09/2018
11/09/2018
Số hiệu Trích yếu