Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

185/QĐ-STNMT
V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Văn phòng Sở tài và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
01/10/2018
01/10/2018
Số hiệu Trích yếu