Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1032/STNMT-KHTC
Cử cán bộ tham gia đoàn phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện ĐBĐ năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
11/12/2018
11/12/2018
Số hiệu Trích yếu