Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1051/STNMT-QLĐĐ
V/v phúc đáp nội dung đề nghị của UBND thị xã Mường Lay tại báo cáo số 380/BC-UBND ngày 4/9/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/12/2018
17/12/2018
Số hiệu Trích yếu