Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1071/STNMT-QLĐĐ
V/v báo cáo danh mục các Chương trình, đề án đăng ký trình UBND tỉnh, HDDND tỉnh trong năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu