Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

76/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Khẩu Hú 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu