Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

90/STNMT-KS
V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu