Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

122/STNMT-QLĐĐ
V/v phúc đáp nội dung văn bản số 1471/UBND-TNMT ngày 17/12/2018 của UBND thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/02/2019
25/02/2019
Số hiệu Trích yếu