Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

281/STNMT-QLĐĐ
V/v chuẩn bị các nội dung họp UBND tỉnh các tháng 5, 6 /2019 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ hộ thứ 10
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
0
05/04/2019
05/04/2019
Số hiệu Trích yếu