Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1720/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
23/09/2021
23/09/2021
Số hiệu Trích yếu