Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
865/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 03/09/2019 Xem chi tiết
753/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 01/08/2019 Xem chi tiết
1263/UBND-KTN V/v tạo điều kiện cho đoàn công tác trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám 07/05/2019 Xem chi tiết
1255/KH-UBND V/v triển khai thực hiện "chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040" trên địa bàn tỉnh Điện Biên 07/05/2019 Xem chi tiết
1259/UBND-KTN V/v cử cơ quan, cán bộ đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Viễn thám 07/05/2019 Xem chi tiết
377/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và kế hoạch chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/04/2019 Xem chi tiết
377/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và kế hoạch chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Điện Biên 26/04/2019 Xem chi tiết
356/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh ĐB 22/04/2019 Xem chi tiết
303/ĐĐBĐVN-CSQL V/v triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Luật đo đạc bản đồ 26/03/2019 Xem chi tiết
222/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 25/03/2019 Xem chi tiết
31/BC-STNMT Tình hình hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2018 27/02/2019 Xem chi tiết
93/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v tham gia góp ý dự thảo quyết định của TTCP ban hành KH triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ 13/02/2019 Xem chi tiết
74/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v tham gia thẩm định về tự cần thiết, phạm vi giải pháp kỹ thuật, công nghệ của dự án QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn ĐBĐ tỉnh ĐB 25/01/2019 Xem chi tiết
62/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v tham gia thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 22/01/2019 Xem chi tiết
24/STNMT-QLĐĐ V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc XD, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính 14/01/2019 Xem chi tiết
1030/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v thực hiện chế độ báo cáo trong lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ trên lĩnh vực tỉnh ĐB năm 2018 10/12/2018 Xem chi tiết
1005/CV-STNMT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 06/12/2018 Xem chi tiết
1005/CV-STNMT V/v các tổ chức đã hết thời hạn ghi trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh ĐB 06/12/2018 Xem chi tiết
5619/BTNMT- PC V/v thực hiện nghị định số 136/2018/NĐ-CP của chính phủ 16/10/2018 Xem chi tiết
700/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v Đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Điện Biên 31/08/2018 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau