Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
2899/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 13/11/2019 Xem chi tiết
1459/QĐ-TCMT V/v ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí VN (VN-AQI) 12/11/2019 Xem chi tiết
2440/QĐ-BTNMT Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án" Thủy điện long tạo" tại các huyện tuần giáo" Mường Chà tỉnh Điện Biên 01/08/2018 Xem chi tiết
76/QĐ-SNV Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 15/05/2018 Xem chi tiết
289/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường Ảng 13/04/2018 Xem chi tiết
03/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc BTNMT 23/01/2018 Xem chi tiết
108/ĐCKS-KSMB Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2017 17/01/2018 Xem chi tiết
02/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/01/2018 Xem chi tiết
68/QĐ-BTNMT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính Phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 10/01/2018 Xem chi tiết
71/201//TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và XD quy định vận trình vận hành liền hồ chứa 29/12/2017 Xem chi tiết
72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017 Xem chi tiết
3374/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 27/12/2017 Xem chi tiết
64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lựu các hố chứa, đập dâng 22/12/2017 Xem chi tiết
3199/QĐ-UBND Ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/12/2017 Xem chi tiết
2096/QĐ-UBND Điều chỉnh nội dung các quyết định số 2022/QĐ-UBND, 2033/QĐ-UBND, 2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND Thành phố 12/12/2017 Xem chi tiết
48/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trực thuộc BTNMT 12/12/2017 Xem chi tiết
60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn 08/12/2017 Xem chi tiết
532017/TT-BTNMT Quy định ngừng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/T-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trường Bộ TN và MT 04/12/2017 Xem chi tiết
53/2017/TT-BTNMT Quy định về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn Luật đất đai 04/12/2017 Xem chi tiết
50/2017/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất 30/11/2017 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Trang sau