Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
25/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 21/07/2022 Xem chi tiết
08/2022/TT-BTNMT V/v ban hành Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 05/07/2022 Xem chi tiết
10/2022/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 20/05/2022 Xem chi tiết
425/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 07/03/2022 Xem chi tiết
404/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 02/03/2022 Xem chi tiết
07/VBHN-BTNMT Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 28/02/2022 Xem chi tiết
09/VBHN-BTNMT Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 28/02/2022 Xem chi tiết
10/VBHN-BTNMT Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành.. 28/02/2022 Xem chi tiết
148/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia 28/01/2022 Xem chi tiết
174/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường 24/01/2022 Xem chi tiết
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Xem chi tiết
08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 10/01/2022 Xem chi tiết
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Xem chi tiết
01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022 Xem chi tiết
18/2021/TT-BTNMT Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giaocủa Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/10/2021 Xem chi tiết
2103/QĐ-BTNMT Về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản than tạikhu vực Thanh An thuộc xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 28/10/2021 Xem chi tiết
1927/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 22/10/2021 Xem chi tiết
17/2021/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 14/10/2021 Xem chi tiết
14/2021/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 31/08/2021 Xem chi tiết
1686/QĐ-BTNMT. V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành;thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/08/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Trang sau