Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
71/201//TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và XD quy định vận trình vận hành liền hồ chứa 29/12/2017 Xem chi tiết
72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017 Xem chi tiết
64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lựu các hố chứa, đập dâng 22/12/2017 Xem chi tiết
2918/TNN-NM V/v trả lại hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Nà Nơi 16/11/2017 Xem chi tiết
47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017 Xem chi tiết
37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước vào nguồn nước 06/10/2017 Xem chi tiết
30/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức KT-KT điều tra, đánh giá tài nguyên nước 11/09/2017 Xem chi tiết
15/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức KT-KT lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 21/07/2017 Xem chi tiết
59/2015/TT-BTNMT Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất 14/12/2015 Xem chi tiết
42/2015/TT-BTNMT Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước 29/09/2015 Xem chi tiết
54/2015/NĐ-CP Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 08/06/2015 Xem chi tiết
06/2015/QĐ-UBND Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 03/06/2015 Xem chi tiết
43/2015/NĐ-CP Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 06/05/2015 Xem chi tiết
08/2015/TT-BTNMT Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 26/02/2015 Xem chi tiết
01/2015/TT-BTNMT Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước 09/01/2015 Xem chi tiết
56/2014/TT-BTNMT Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước và lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước 24/09/2014 Xem chi tiết
52/2014/TT-BTNMT Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên 09/09/2014 Xem chi tiết
80/2014/NĐ-CP Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014 Xem chi tiết
40/2014/TT-BTNMT Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất 11/07/2014 Xem chi tiết
27/2014/TT-BTNMT Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 30/05/2014 Xem chi tiết
1 2 Trang sau