Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
68/QĐ-BTNMT Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính Phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 10/01/2018 Xem chi tiết
3374/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 27/12/2017 Xem chi tiết
3199/QĐ-UBND Ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/12/2017 Xem chi tiết
14/KH-CTĐIII Tổ chức Giải thể thao, liên hoan văn nghệ và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 26/09/2017 Xem chi tiết
14/KH-CTĐIII Tổ chức Giải thể thao, liên hoan văn nghệ và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 26/09/2017 Xem chi tiết
245-CTr/BCSĐTNMT Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, BCH đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nghị định Trung ương 5 khóa XII 18/09/2017 Xem chi tiết
26/2017/TT-BTNMT TT quy định tiêu chí, chỉ số đanh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi QLNN của Bộ TNMT 11/09/2017 Xem chi tiết
3087/QĐ-BTNMT Quyết định số 3087/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chỉ tiêu giám sát, đánh giá Phát triển bền vững ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 01/12/2015 Xem chi tiết
2948/QĐ-BTNMT Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình hành động phát triển bền vững ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 20/11/2015 Xem chi tiết
50/2015/TT-BTNMT Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường 12/11/2015 Xem chi tiết
2814/QĐ-BTNMT Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và Môi trường 02/11/2015 Xem chi tiết
số 45/2015/TT-BTNMT Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT về ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường 20/10/2015 Xem chi tiết
152/2015/TT-BTC Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 Hướng dẫn thuế tài nguyên 02/10/2015 Xem chi tiết
59/2014/TT-BTNMT Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức ngành tài nguyên và môi trường 11/11/2014 Xem chi tiết
144/QĐ-STNMT Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoan 2016-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên 04/10/2014 Xem chi tiết
số 07/2009/TT-BTNMT Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường 10/07/2009 Xem chi tiết