Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
646/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà; Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Mường Mươn, huyện Mường Chà 14/04/2022 Xem chi tiết
647/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông;... 14/04/2022 Xem chi tiết
648/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông;..... 14/04/2022 Xem chi tiết
649/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông; ... 14/04/2022 Xem chi tiết
650/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà; Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Mường Mươn, huyện Mường Chà 14/04/2022 Xem chi tiết
651/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn C3 – Thanh Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
652/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn C3 – Thanh Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
653/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn C3 – Thanh Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
654/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn C2 – Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
655/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn C2 – Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
656/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
657/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Thôn 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
658/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Đội 1, bản Noong Vai và Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
659/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Đội 1, bản Noong Vai và Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
660/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Đội 1, bản Noong Vai và Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; Đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
661/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ Đội 1, bản Noong Vai và đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
662/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ lòng suối Nậm Núa thuộc Thôn Phú Ngam, xã Núa Ngam và bản Ta Lét, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
663/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với vị trí điểm mỏ lòng suối Nậm Núa thuộc Thôn Phú Ngam, xã Núa Ngam và bản Ta Lét, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 14/04/2022 Xem chi tiết
664/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Bãi màu Nậm Thanh và Đội 19 (thôn Đại Thanh), xã Noong Luống, huyện Điện Biên; Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; Đội 15, xã Thanh Yên, 14/04/2022 Xem chi tiết
665/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Bãi màu Nậm Thanh và Đội 19 (thôn Đại Thanh), xã Noong Luống, huyện Điện Biên; Đội 2... 14/04/2022 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Trang sau