Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
142/QĐ-STNMT Quyết định hủy giấy chứng nhận của Công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại, du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên 13/09/2022 Xem chi tiết
225/BC-STNMT Kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 06/09/2022 Xem chi tiết
1567/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ lòng suối Lư thuộc bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Keo Lôm và bản Háng Pu Xi, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 22/08/2022 Xem chi tiết
1568/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ lòng suối Lư thuộc bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Keo Lôm và bản Háng Pu Xi, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 22/08/2022 Xem chi tiết
1569/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ lòng suối Lư thuộc bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Keo Lôm và bản Háng Pu Xi, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 22/08/2022 Xem chi tiết
1519/STNMT-VP V/v hướng dẫn nộp hồ sơ xét, công nhận sáng kiến năm 2022 15/08/2022 Xem chi tiết
207/BC-STNMT Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 11/08/2022 Xem chi tiết
130/QĐ-STNMT Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 08/08/2022 Xem chi tiết
1345/STNMT-VP /v tăng cường công tác chuyển đổi số trong việc giải quyết TTHC đảm bảo một số mục tiêu của tỉnh về dịch vụ BCCI, DVCTT và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 21/07/2022 Xem chi tiết
1178/STNMT-VP V/v đẩy mạnh công tác triển khai Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 28/06/2022 Xem chi tiết
153/BC-STNMT Tình hình thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 20/06/2022 Xem chi tiết
149/BC-STNMT Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2022 17/06/2022 Xem chi tiết
1107/STNMT-VP V/v chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 2022 17/06/2022 Xem chi tiết
132/BC-STNMT Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 08/06/2022 Xem chi tiết
64/BC-STNMT Về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn 16/04/2022 Xem chi tiết
646/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà; Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Mường Mươn, huyện Mường Chà 14/04/2022 Xem chi tiết
647/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông;... 14/04/2022 Xem chi tiết
648/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông;..... 14/04/2022 Xem chi tiết
649/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 vị trí điểm mỏ: Lòng suối Nậm Giói thuộc bản Mường Luân 2, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông; ... 14/04/2022 Xem chi tiết
650/TB-STNMT Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 vị trí điểm mỏ: Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà; Bãi bồi lòng suối Nậm Mức thuộc bản Mường Mươn, huyện Mường Chà 14/04/2022 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Trang sau