Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
295/BC-TCTLN Kết quả thẩm định điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ TĐC khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (điểm tái định cư số 3, phường Him Lam) đợt 9 11/12/2018 Xem chi tiết
1032/STNMT-KHTC Cử cán bộ tham gia đoàn phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện ĐBĐ năm 2018 11/12/2018 Xem chi tiết
1034/STNMT-QLĐĐ V/v thay đổi thời gian họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2019 cấp huyện 11/12/2018 Xem chi tiết
327/TTr-STNMT Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ TĐC khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (điểm tái định cư số 3, phường Him Lam) đợt 9 11/12/2018 Xem chi tiết
1030/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v thực hiện chế độ báo cáo trong lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ trên lĩnh vực tỉnh ĐB năm 2018 10/12/2018 Xem chi tiết
1031/STNMT-KS V/v lấy kiến tham gia chủ trương khảo sát thực đị, lấy mẫu trên đất để lựa chọn diện tích lập mẫu đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại khu vực bãi màu Nậm Thanh và khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB 10/12/2018 Xem chi tiết
1011/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị hộ ông Vì Văn Chính bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1012/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị Bà Lò Thị Thu bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1013/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị Ông Lò Văn Phong bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1014/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị hộ ông Lò Văn Muôn bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1015/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị ông Cà Văn Đoàn bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1016/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị hộ ông Lò Văn Tộ bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1017/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị ông Cà Văn Thu bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1018/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị hộ ông Lò Văn Loan bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1019/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị hộ ông Cà Văn Sọi bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1020/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị ông Lò Văn Liên bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1021/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị ông Lò Văn Đôi bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1022/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị ông Cà Văn Tướng bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1023/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị ông Tòng Văn Diên bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1024/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị hộ ông Lò Văn Ngoi bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 07/12/2018 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Trang sau