Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
222/BC-STNMT Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 18/10/2021 Xem chi tiết
219/BC-STNMT Tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên năm 2021 11/10/2021 Xem chi tiết
213/BC-STNMT Tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo năm 2021 08/10/2021 Xem chi tiết
212/BC-STNMT Báo cáo kết quả vận động quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội của Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 10/2020 đến 30/8/2021 08/10/2021 Xem chi tiết
207/BC-STNMT Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 01/10/2021 Xem chi tiết
205/BC-STNMT Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 29/09/2021 Xem chi tiết
Số: 1378/STNMT-QLĐĐ V/v đề nghị tham gia vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Điện Biên (2021 - 2025). 27/09/2021 Xem chi tiết
1371/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ và đề nghị thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa. 24/09/2021 Xem chi tiết
199/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021 17/09/2021 Xem chi tiết
197/BC-STNMT Kết quả thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 16/09/2021 Xem chi tiết
196/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 16/09/2021 Xem chi tiết
1311/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ và đề nghị thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nậm Pồ. 15/09/2021 Xem chi tiết
1307/STNMT-KS V/v thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò đất san lấp ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 15/09/2021 Xem chi tiết
1313/STNMT-VP V/v tổ chức đón Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng năm 2021 15/09/2021 Xem chi tiết
193/BC-STNMT Kết quả triển khai Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 15/09/2021 Xem chi tiết
191/BC-STNMT Thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước 14/09/2021 Xem chi tiết
1280/STNMT-QLĐĐ V/v gửi hồ sơ và đề nghị thẩm định Quyhoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Điện Biên. 13/09/2021 Xem chi tiết
190/BC-STNMT Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Điện Biên 13/09/2021 Xem chi tiết
189/BC-STNMT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 07/09/2021 Xem chi tiết
188/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hàng năm 07/09/2021 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Trang sau