Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1030/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v thực hiện chế độ báo cáo trong lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ trên lĩnh vực tỉnh ĐB năm 2018 10/12/2018 Xem chi tiết
1005/CV-STNMT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 06/12/2018 Xem chi tiết
1005/CV-STNMT V/v các tổ chức đã hết thời hạn ghi trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh ĐB 06/12/2018 Xem chi tiết
700/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v Đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Điện Biên 31/08/2018 Xem chi tiết
656/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ 17/08/2018 Xem chi tiết
610/STNMT-ĐĐBĐ&VT Thẩm định sản phẩm bản đồ trích đo địa chính Dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 06/08/2018 Xem chi tiết
589/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và đồ năm 2018 26/07/2018 Xem chi tiết
407/STNMT-ĐĐBĐ&VT V/v cung cấp tài liệu, hồ sơ bản đồ địa chính thị trấn Tuần Giáo năm 2004 01/06/2018 Xem chi tiết
258/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật đo đạc và bản đồ 09/04/2018 Xem chi tiết
244/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật đo đạc và bản đồ 04/04/2018 Xem chi tiết
152/STNMT-ĐĐBĐ&VT Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, tên chủ sử dụng đất, loại đất đối với thửa đất số 206, 207 tờ bản đồ số 4(370500-1-c), phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 28/02/2018 Xem chi tiết