Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1018/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến đối với biên bản ghi nhớ giữa Bộ thông tin và tuyền thông và UBND tỉnh Điện Biên về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 17/10/2019 Xem chi tiết
190/BC-STNMT Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ Điện Tử quý III/2019 21/08/2019 Xem chi tiết
211/QĐ-STNMT V/v công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 21/08/2019 Xem chi tiết
773/STNMT-CNTT V/v cung cấp thông tin lập Đề án "Hoàn thiện CSDL TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành 05/08/2019 Xem chi tiết
276/STNMT-CNTTTN&MT V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo KH hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của CP 04/04/2019 Xem chi tiết
239/TB-STNMT V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký, số điện thoại của Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc sở Tài nguyên và môi truòng tỉnh Điện Biên 28/03/2019 Xem chi tiết
242/STNMT-CNTTTN&MT Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp trên Internet 28/03/2019 Xem chi tiết
97/QĐ-STNMT V/v thành lập ban biên tập Bản tin Tài nguyên và môi trường 27/03/2019 Xem chi tiết
236/STNMT-CNTTTNMT V/v đăng ký tham gia Hội nghị, tập huấn về đảm bảo an toàn thông tin 27/03/2019 Xem chi tiết
32/BC-STNMT Tình hình tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin của Sở TN và MT tỉnh ĐB 27/02/2019 Xem chi tiết
874/KH-STNMT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở TNMT năm 2019 24/10/2018 Xem chi tiết
15/TTr -TTCNTTTN&MT Về việc đề nghị bổ nhiệm phụ trách kế toán: Khúc Thị Huyền Trang 28/08/2018 Xem chi tiết
616/STNMT-TTCNTT V/v tham gia ý kiến Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử từ tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0 08/08/2018 Xem chi tiết
317/STNMT-CNTT V/v thẩm định Quyết định banh hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh Điện Biên 02/05/2018 Xem chi tiết
87/BC-STNMT Giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi tường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02/05/2018 Xem chi tiết
100/QĐ-STNMT QĐ về việc phê duyệt số lượng, chủng loại máy móc thiết bị vầ mức kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 02/05/2018 Xem chi tiết
271/STNMT-CNTT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản Liên kết chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin một cửa điện tử 12/04/2018 Xem chi tiết
06/KH-TTCNTTTN&MT V/v chuyển đổi vị trí làm việc đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 11/04/2018 Xem chi tiết
261/STNMT-CNTT V/v lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên” 10/04/2018 Xem chi tiết
742/STNMT-CNTT V/v cử cán bộ tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 03/10/2017 Xem chi tiết