Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
874/KH-STNMT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở TNMT năm 2019 24/10/2018 Xem chi tiết
15/TTr -TTCNTTTN&MT Về việc đề nghị bổ nhiệm phụ trách kế toán: Khúc Thị Huyền Trang 28/08/2018 Xem chi tiết
616/STNMT-TTCNTT V/v tham gia ý kiến Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử từ tỉnh Điện Biên phiên bản 1.0 08/08/2018 Xem chi tiết
317/STNMT-CNTT V/v thẩm định Quyết định banh hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh Điện Biên 02/05/2018 Xem chi tiết
87/BC-STNMT Giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi tường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 02/05/2018 Xem chi tiết
100/QĐ-STNMT QĐ về việc phê duyệt số lượng, chủng loại máy móc thiết bị vầ mức kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 02/05/2018 Xem chi tiết
271/STNMT-CNTT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản Liên kết chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin một cửa điện tử 12/04/2018 Xem chi tiết
06/KH-TTCNTTTN&MT V/v chuyển đổi vị trí làm việc đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 11/04/2018 Xem chi tiết
261/STNMT-CNTT V/v lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên” 10/04/2018 Xem chi tiết
742/STNMT-CNTT V/v cử cán bộ tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 03/10/2017 Xem chi tiết