Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
360/CV-STNMT V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình hồ chứa thủy thủy điện, thủy lợi phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ĐB 24/04/2019 Xem chi tiết
912/STNMT-BĐKH V/v lấy ý kiến tham gia 02 nhiệp vụ thuộc hợp phần Biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
913/STNMT-BĐKH V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của TTCP trên địa bàn tỉnh ĐB 06/11/2018 Xem chi tiết
730/STNMT-BĐKH V/v bố trí nguồn kinh phí đối với từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các hợp phán biến đối khí hậu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB 11/09/2018 Xem chi tiết
176/BC-STNMT Sơ kết 03 năm thực hiện chường trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giao tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 27/07/2018 Xem chi tiết
581/CV-STNMT V/v XD dự toán NSNN năm 2019 và KH tài chính ngân sách nhà nước năm 2019-2020 hợp phần biến đổi khí hậu thuộc CTMT ứng phó với BĐKH và tăng trường xanh 25/07/2018 Xem chi tiết
561/CV-STNMT V/v XD dự toán NSNN năm 2019 và KH tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 hợp phần biến đổi khí hậu thuộc CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 20/07/2018 Xem chi tiết
435/STNMT-BĐKH V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ về chương trình hợp tác song phương và đa phương về khoa học công nghệ đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ 2019 12/06/2018 Xem chi tiết
422/CV-STNMT V/v quan trắc và cung cấp thôngtin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh ĐB 06/06/2018 Xem chi tiết
30 Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 30/05/2018 Xem chi tiết
323/STNMT-KTTV V/v đề nghị ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ĐB 04/05/2018 Xem chi tiết
230/STNMT-TNN,KTTV V/v hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động khí tượng thủy văn và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ĐB 26/03/2018 Xem chi tiết
127/STNMT-BĐKH Đề xuất danh mục nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. 08/02/2018 Xem chi tiết
937/STNMT-BĐKH V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu năm 2017 và phương hương nhiệm vụ năm 2018 07/12/2017 Xem chi tiết
818/STNMT-TNN V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/10/2017 Xem chi tiết
299/TTr-STNMT V/v triển khai các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 2053/QĐ-TTg....thực hiện thỏa thuận Pais về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh ĐB 04/10/2017 Xem chi tiết
744/STNMT-BĐKH V/v hợp tác đề xuất đề án nghiên cứu thí điểm mô phỏng lũ quyết và sạt lở đất, đá 04/10/2017 Xem chi tiết
492/STNMT-BĐKH Công văn số 492/STNMT-BĐKH V/v báo cáo số liệu thống kê phục vụ XD thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam cho công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 16/06/2016 Xem chi tiết
249/STNMT-BĐKH Công văn số 249/STNMT-BĐKH v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình BĐKH giai đoạn 2016-2016 trên địa bàn tỉnh 20/04/2016 Xem chi tiết