Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
691/STNMT-MT V/v cử người tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 03/07/2020 Xem chi tiết
684/STNMT-QLĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 799/UBND-TNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Điện Biên. 02/07/2020 Xem chi tiết
677/STNMT-BĐKH V/v chỉnh sửa, bổ sung đối với dự thảo Báo cáo tổng hợp “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Điện Biên”. 01/07/2020 Xem chi tiết
683/STNMT-VP V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Bản chuẩn) 01/07/2020 Xem chi tiết
669/STNMT-VPĐKĐĐ V/v xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/06/2020 Xem chi tiết
672/STNMT-QLĐĐ V/v trả lời đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Sinh trú tại tổ 16 P Thanh Bình, TPĐBP 30/06/2020 Xem chi tiết
1893/UBND-NC Triển khai Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ 30/06/2020 Xem chi tiết
680/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v đôn đốc giao nộp sản phẩm sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. 30/06/2020 Xem chi tiết
654/STNMT-VPĐKĐĐ V/v việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra. 26/06/2020 Xem chi tiết
1871/UBND-KTN Giao nhiệm vụ thực hiện dự án thành phần: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên. 26/06/2020 Xem chi tiết
651/STNMT-QLĐĐ V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1528/UBND-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2020. 25/06/2020 Xem chi tiết
634/STNMT-QLĐĐ V/v xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 22/06/2020 Xem chi tiết
638/STNMT-MT V/v lập báo cáo thu hồi đất và giao nộp PA sử dụng đất 22/06/2020 Xem chi tiết
1799/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng 22/06/2020 Xem chi tiết
1794/UBND-KGVX Văn bản chỉ đạo Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân 22/06/2020 Xem chi tiết
623/STNMT-QLĐĐ Xin ý kiến xử lý đề nghị của UBND huyện Điện Biên tại Văn bản số 799/UBND-TNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 18/06/2020 Xem chi tiết
615/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 819/TTr-UBND ngày 05/6/2020. 17/06/2020 Xem chi tiết
619/STNMT-QLĐĐ V/v tham mưu cung cấp tài liệu, chứng từ khiếu khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai 17/06/2020 Xem chi tiết
1723/UBND-KGVX V/v tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 15/06/2020 Xem chi tiết
1835/TCMT-MTMB Chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cốmôi trường, ô nhiễm môi trường có thể xảy rado ảnh hưởng của các biến động thời tiết 13/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Trang sau