Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
77-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020 và mừng Xuân Canh tý 28/11/2019 Xem chi tiết
75-HD/BTGTU Tuyền truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1989-22/12/2019 31/10/2019 Xem chi tiết
01/HD-BTNMT Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua XD 17/03/2017 Xem chi tiết
1064/HD-STNMT V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 08/12/2016 Xem chi tiết
01/HD-BTG Hướng dẫn số 01/HD-BTG ngày 31/03/2016 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại điểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 31/03/2016 Xem chi tiết
89/BTNMT-TCMT Công ăn số 89/BTNMT-TCMT ngày 11/01/2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 11/01/2016 Xem chi tiết