Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
90/2015/QH13 Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 23/11/2015 Xem chi tiết
55/2014/QH13 Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014 Xem chi tiết
45/2013/QH13 Luật Đất đai 29/11/2013 Xem chi tiết
43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu 26/11/2013 Xem chi tiết
44/2013/QH13 Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 26/11/2013 Xem chi tiết
42/2013/QH13 Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân 25/11/2013 Xem chi tiết
45/2013/QH13 Luật đất đai 2013 23/11/2013 Xem chi tiết
38/2013/QH13 Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm 16/11/2013 Xem chi tiết
39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013 Xem chi tiết
33/2013/QH13 Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống thiên tai 19/06/2013 Xem chi tiết
74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 25/08/2011 Xem chi tiết
67/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường 08/08/2011 Xem chi tiết
113/2010/ NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường 03/12/2010 Xem chi tiết
72/2010/NĐ-CP Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường 08/07/2010 Xem chi tiết
62/2010/NĐ- CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học 10/06/2010 Xem chi tiết
26/2010/ NĐ- CP Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 31/03/2010 Xem chi tiết
26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 07/02/2007 Xem chi tiết
số 67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội 29/06/2006 Xem chi tiết